How to draw Trigon | Teen Titans

How to draw Trigon | Teen Titans