How to draw Toxapex | Pokemon

How to draw Toxapex | Pokemon