How to draw Obeiron (Sugou Nobuyuki)

How to draw Obeiron (Sugou Nobuyuki)