How to draw Nidoking Pokemon

How to draw Nidoking Pokemon