How to draw Kiara | Lion King

How to draw Kiara | The Lion King